Name: vandhane-1-e1583416541355.jpg.
Mønsted Vandværk
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLAR
Name: IMG_0276-300x225.jpg.
Name: bestyrelse 23.jpg.
Name: Mønsted-Vandværk-sommer1-300x169.jpg.
Name: DVF-Logo_medlem-blaa-web_145x150.jpg.
Nyheder
Se "Beretninger og referater" fra generalforsamlingerne.

Brud på Blegevej

Name: Brud på Blegevej.jpg.
2024.06.19
Oven i den store renovering af vandværket , kom der så et brud på en forsyningsledning på Blegevej. Dog ikke noget voldsomt brud, som vi får ordnet i dag.
CS

Ny stophane på Fuglevænget

2024.04.23
En husejer på Fuglevænget 5 har gang i en tilbygning. I den forbindelse blev der instaleret en ny stikledning, og vandværket kunne få placeret en ny stophane i samme arbejdsgang. Vi måtte lukke for vandet til Sanglærkevej og Hættemågevej uanmeldt i en kort periode, det og de eventuele gener det medførte beklager vi.
CS
Name: 20240423_162828.jpg.

Udvidelse af ledningsnettet afsluttet.

Name: 20240408_161946.jpg. Description: Krogsgaard gamle skole..
2024.10.04
Udvidelsen af ledningsnettet til Krogsgaard er nu afsluttet og 2 nye forbrugere er blevet tilsluttet.
Arbejdet med udvidelsen gik fint, godt hjulpet af positive lodsejere, fik vi gravet vandledningen ned, inden der blev sået noget i en hel del af de marker vi passerede, så vi kunne minimerer graveskaderne.
Reetablering af marker og veje skulle være afsluttet, er der nogle mangler eller skader hører vi gerne om det.
CS

Uheld på Sportsvej

2024.03.22
Som forberedelse til den kloakseparering, der er varslet til at foregå over de næste 4 år i den ældre del af byen, har Viborg Kommune fået etableret nogle nye trykrør fra Blegevej langs fodboldanlægget til bækken. I den forbindelse gravede deres entreprenør en stikledning over til en forbruger på Sportsvej, men langt værre gik det fredag fomiddag, da de gravede den forsyningsledning, der ligger midt i Sportsvej over.
Som sædvanlig var vores smed Sparkær Smede & VVS hurtig på pletten , fik lukket af for vandet så færrest mulig blev generet af uheldet. Ved middagstid var brudet repareret og vandforsyningen genetablet til alle.
CS
Name: 20240322_154504.jpg. Description: Graveuheld på Sportsvej 22/3-2024.

Udvidelse af ledningsnettet med 1,7 km.

Name: 20240321_162147.jpg. Description: Gravearbejde på vandledning fra Østermarksvej til Krogsgård..
2024.03.20
Vandværket har fået en anmodning om tilslutning fra en ejendom beliggende på Holstebrovej i Krogsgård. Vi har allerede en forsyningsledning på Østermarksvej, men der er alligevel et godt stykke vej til Krogsgård. Vi undersøgte forskellige linieføringer og i den forbindelse, var en anden ejendom interesseret i tilslutning. Vi lever selvfølgelig op til vores forsyningspligt, og naturligvis valgte vi den liniføring der bringer forsyningsledningen forbi den ejendom. Vi forventer begge ejendomme tilsluttet og forsynet med vand umiddelbart i begyndelsen af april.
CS


Akut tilslutning til vandværket

2023.12.04
Sidst på eftermiddagen fik vandværket henvendelse fra en husstand på Mønsted Skovvej, der pludselig stod uden vand i deres private boring. Om vandværket kunne leverer, og ikke mindst hvor hurtig en tilslutning kunne etableres.
Jorden var frossen, men vi fik etableret en nødforbindelse dagen efter, og ved en hurtig indsats fra vores entreprenør og vores smed blev der etableret en ny tilslutning til hovedledningen til vores nye forbruger.
Så mange tak til både smed og entreprenør for hurtig indsats når det virkelig brænder på.
CS

Name: vandhane.jpg.

Diverse hændelser i september

Name: 20230914_122504.jpg. Description: Brud på markvandingsledning..
2023.10.15
Den 2/9 var en landmand på Toftumvej ved at grave noget markvandingsrør op for at flytte en sonde. Desværre gravede han i vandledningen fra Mønsted Vandværk. Han fik dog ved en hurtig henvendelse til Sparkær Smede & VVS udbedet skaden. Kun få af vores forbrugere var generet af uheldet. Det er dog vigtig at informerer Vandværket, da vi kan se vi har brud et eller andet sted på forsyningsledningen, men ikke hvor, og vi har ca. 35 km. rørledning.
Den 11/9 opdagede et par på en gåtur ved Østermarksvej en vandpyt, der ikke burde være der, og de kontaktede Vandværket. Vi har ganske vist rørføring i det pågældende område, men havde ikke nogen indikation om brud nogen steder. Det viste sig at det var brud på nogle markvandingsrør, der passerede stedet. Så ingen udgift til Vandværket i denne omgang.
CS

Mønsted Vandværk på forbrugermessen

2023.09.24
Mønsted Vandværk havde en stand på forbrugermessen i Østfjendshallen søndag den 24. sept. Det var Kenth og Tommy der stod for det, godt assisteret af Formanden Bjarne.
Der var mulighed for at høre mere om den forestående renovering af værket, og måske lige få et kig på kortet for at se hvor vanledningen går i.f.h.t. ens hus. Mange kom forbi og der var en god spørgelyst og dialog, og en hel del nye ansigter for bestyrelsen.
Så formålet med at udbrede kendskabet til vores vandværk blev nået.
CS
Name: 20230924_153103.jpg. Description: Mønsted Vandværk på forbrugermesse i Østfjendshallen.
2023.08.03
Bestyrelsen i Mønsted Vandværk har besluttet at foretage en omfattende renovering af værket. Projektet har været fremlagt tidligere på året på generalforsamlingen, og her gav de fremmødte bestyrelsen mandat til at gå i gang med renoveringen, der bla. indeholder en ny rentvandstank og en ny udpumpningsrail, så det bliver muligt at pumpe vand seperat ud til de 4 forskellige områder, vi forsyner.
Vi følger løbende op på, og beretter om renoveringen, som den skrider frem, og eventuele afbrydelse i forsyningen vil blive varslet i god tid, når det er muligt.
C.S.


Ekstraordinær generalforsamling 2023

2023.08.03
14 forbrugere var mødt frem til aftenens ekstraordinære generalforsamling, hvor dagsorden var som følger:
1 - Valg af dirigent (Ole Vistisen blev valgt)
2 - Valg af skriftfører (Kenth Sommer blev valgt)
3 - Valg af stemmetællere (Jørn Frandsen og Jørgen Rostock blev valgt)
4 - Vedtægtsændringer for Mønsted Vandværk (14 stemmer for - ingen imod - ingen blanke) - Nye vedtægter vedtaget.
5 - Status på renovering af vandværket (Formanden fortalte om forløbet til nu)
6 - Eventuelt
CS


Brud på ledningsnettet 1. maj

Name: Brud 1. maj Tranehøjen 11.jpg.
2023.05.01
Den 1. maj blev der opdaget et ledningsbrud ved Tranehøjen 11. Hurtig var Fjends Smede & VVs på stedet og kunne anvise vores gravemand stedet for brudet.
Det var, som så ofte før i den bydel, en anboring på hovedledningen det var brudt sammen. Men i løbet af et par timer var skaden udbedret, og vandforsyningen normal igen. Kun få af vore forbrugere var ramt af afbrydelsen.
I løbet af nærmeste fremtid bliver fortovet reetableret.
C.S.


Uheld i vandindvindingsområdet.

2023.01.26
Ved et færdselsuheld på hovedvej A16 250 meter vest for Mønsted Skole, kørte en lastvogn i grøften. Der blev ved uheldet slået hul på lastbilens brændstoftank, og ca. 400 liter diesel løb ud på jorden. Området ligger i Mønsted Vandvværks indvindingsopland, så Viborg Kommunens miljø patrulje blev tilkaldt. De vurderede at jorden omkring udslippet skulle opgraves og sendes til miljøcentret hos Hede Danmark. Så dagen efter kom en gravemaskine og gravede mellem 4 og 5 tons jord op, efterfølgende blev der fyldt op med rent jord.
Der var heldigvis tørvejr og jorden var frosset, så risikoen for nedsivning var minimal i det døgn der gik inden opgravningen. Vi forventer ikke nogen problemer om det.
CS
Name: 20230126_164251.jpg. Description: Vejgrøften ved Mønsted Skole.


Info om forsyningssikkerhed

2022.11.25
Mønsted Vandværk har focus på forsyningssikkerheden, og her i uge 48 etablerer vi en ny hovedledning til Mønsted by, fra vandværket til Blegevej. Vi øger således forsyningssikkerheden til byen betragtelig, noget vi forventer kan minimere problemer ved graveskader, når Viborg Kommune i 2023-24 går i gang med gravearbejdet til kloaksepareringen i den ældre del af byen. Der bliver lukket for vandet til Blegevejskvarteret i nogle få timer i.f.b. med selve tilslutningen. Vi informerer på FB når vi kender tidspunktet.
Energiprisernes himmelflugt har også ramt vandværket, og vi er nødsaget til at hæve prisen pr. m3 til 4,50 kr. i 2023, det er 50 øre mere end vi informerede om på generalforsamlingen.
Vi har fået foretaget årets sidste vandanalyse den 9/11 både på afgang vandværk og på ledningsnettet, og alt var i orden. Se mere på "Vandkvalitet".
CS
Name: ledningsnet-300x253.jpg.


Ledningsbrud og ny tilslutning.

Name: Tilslutning Mønsted Skovvej 19b.jpg.
2022.10.20
Torsdag den 4. august om aftenen, opstod der et ledningsbrud i fortovet ved Tranehøjen 5, det var en anboring til stikledningen der stod af. I løbet af 2-3 timer var skaden repareret, og der kom igen vand i hanerne på Tranehøjen.
I begyndelse af september blev der etableret en ny forbruger på Mønsted Skovvej 19b, der var kort tid lukket for vandet til vejen, mens tilslutningen blev udført.
CS
Mønsted Skovvej 19B


Ledningsbrud på Sportsvej

2022.03.29
Vi har idag tirsdag haft et lille vandbrud på Sportsvej. Det var ifm. forundersøgelse af jordbundsforholdene med bor ned i 10 meters dybde.Man havde ikke ramt vandledningen, men de har været så tæt på eternitrøret, at røret havde lavet en lille flænge, og der kom lidt vand op i borehullet i vejarealet.
Det var så lidt, at man ikke kan se på det vores overvågning. Men gudskelov var boreholdet vågen og så vand ved boret. Det var Vils entrep. der gravede (og får asfalteret), det er den entrep. som boreholdet bruger.
Der var lukket for vandet på Sportsvej og Solbakken ca. 1 time.
CS


Defekt brandhane på Blegevej

2022.03.15
Tirsdag den 15. marts kl. 00.45 indløb en besked fra Brandvæsenet om, at de ikke kunne lukke for brandhanen på Blegevej.
Så måtte Bjarne afsted for at kigge på sagen, og han fik lukket for vandet til Blegevej i de 5 minutter, det tog at få lavet en nødreperation af hanen, så den kunne lukke. Der var vist ingen forbrugere, der opdagede at der kortvarigt var lukket for vandet.
CS
Name: Defekt brandhane 2022 (2).jpg.


Ledningsbrud på Flintevej

Name: 2022.02.15 Flintevej 5 brud.jpg.
2022.02.15
Tirsdag den 15. februar kl. 13.00 fik vandværket besked om et ledningsbrud ved Flintevej 5. Vi fik fat i vores VVS og vores entreprenør så reperation kunne gå i gang. Det viste sig at bruddet ikke lige var hvor vi forventede, så det resulterede i et størrer gravearbejde, men til sidst lykkedes det at finde den anboring der var defekt.
Vi varslede via et facebookopslag om eventuelle forstyrelser i vandleverancen. Heldigvis kunne vi begrænse forstyrelserne til stikvejen ved Flintevej 1, da vores stophaner virkede efter hensigten. Klokken 17.00 var der oprette normal forsyning til området.
CS

Udskiftning af stophaner

Name: Sportsvej 2 november 2021.jpg.
2021.11.10
Vandværket har gang i en løbende udskiftning af vigtige stophaner på ledningsnettet.
I denne uge var det stophanen ved Sportsvej 2. Den har været uvirksom i en periode, men er nu udskiftet, så vi kan lukke for vandet til Sportsvej og Solbakken uden at lukke for hele byen. Vi fik i samme ombæring ført vand ind til Bypedellernes garage.
Ligeledes benyttede vi lejligheden til at udskifte stophanen ved Flintevej 1, så den også er driftssikker fremover. Der var i den forbindelse kortvarig afbrydelse af vandforsyning, vi fik det nok varslet lidt for sent, men vi håber forbrugerne bærer over med os.
Vi arbejder fremover med at kontrollerer de vigtigeste stophaner, så vi er sikker på at de virker. Det skulle gerne munde ud i, at vi ved ledningsbrud kan nøjes med at lukke for vandet i de berørte gade. Ved næste udskiftning bestræber vi os på at varsle det senest dagen før.
CS

Ny udstykning på Flagermusvej

Name: Flagermusvej november 2021.jpg.
2021.10.21
Vandværket har haft en travl periode, her i oktober måned har kommunen udstykket 12 grunde på Flagermusvej. Vi har etableret vandforsyning til området og fået lavet tilslutning til hver enkelt grund, så der er klar til nye byggeprojekter For vores vedkommende blev det hele afsluttet 1. november
CS

Ledningsbrud på Mønsted Skovvej

Mønsted 01.02.2021
Mandag den 1. februar blev der sidst på eftermiddagen opdaget et ledningsbrud på Mønsted Skovvej mellem nr. 19A og 19B. Den sædvanlige procedure med at få vores VVS firma Sparkær Smede & VVS og vores entreprenør Stjernholm arlameret gik i gang.
Samtidig fik vi via et facebook opslag adviseret beboerne om årsagen til at de manglede vand i hanerene. Kl. 18.00 gik gravearbejdet igang og VVS manden kunne efter nogen tid reparerer vandrøret et ø 50 mm rør, der forsyner Mønsted Skovvej med vand.
Kl. 20.15 var arbejdet afsluttet, og forbrugerne havde normal forsyning igen.
CS

Vi lukker for vandet

Name: IMG_0278.JPG. Description: Hydrofor i Mønsted Vandværk.
Onsdag den 11. november 2020 fra 09.00 til 12.00
Vores hydrofor (rentvandsbeholder) skal kontrolleres hver andet år, og i år er det den store inspektion, der skal gennemføres.
Det betyder at vi er nødt til at lukke for vandet til alle forbrugere onsdag de 11. november fra 09.00 , og hvis alt går som forventet åbner vi igen kl. 12.00.
Der kan efterfølgende være luft i systemmet, det betyder ikke noget og vil forsvinde i løbet af få dage.
Vi beklager de gener det måtte forkomme.
Ovenstående kontrol forløb planmæssigt, og hydroforen blev godkendt, dog med den bemærkning at den har begrænset levetid pga. tæring, så vi må nok invester i en ny indenfor de næste 4 år.
CS

Ny tilstandsrapport for Mønsted Vandværk

Mønsted 24.10.2020
Hver 5. år gennemfører Viborg Kommune en teknisk tilstandskontrol af kommunens vandværker. Det foregår ved et tilsyn og en inspektion af hver enkelt vandværk med en gennemgang af de tekniske instalationer.
Viborg Kommunens miljøtekniker var forleden på besøg på Mønsted vandværk, og vi har nu modtaget tilstandsrapporten, der fastslog følgende.:
" Tilsynet har ikke givet anledning til bemærkninger - alle tekniske instalationer er i god stand, og der er overalt en høj hygiejnemæssig standard "
Det er naturligvis et resultat vi kun kan være glade og tilfredse med, det viser jo at vores arbejde har givet det ønskede resultat.
CS
Nødforsyning mellem Mønsted og Daugbjerg vandværker er nu etableret.
09.10.2018
Nødforsyning mellem Mønsted og Daugbjerg vandværker er nu etableret.
Et projekt der begyndte med samtaler mellem de 2 vandværker i 2015 er nu en realitet. I løbet af 2017 blev der afholdt flere møder mellem bestyrelserne i de 2 vandværker, og i slutningen af 2017 var man nået til enighed om at forbindelsen mellem de 2 ledningsnet, mindst omkostningskrævende, kunne etableres på Søvsøvej.
I marts 2018 kunne gravearbejde så begynde, man havde aftalerne med jordbesidderne, entreprenøreren og VVS firmaerne på plads. I løbet af foråret blev det meste gravearbejde og reetablering overstået.
Hen over sommeren blev der etableret en samlebrønd, og her i efteråret er den sidste finish på plads og nødforsynigen er klar.
Name: 20180515_204814-1-e1540036171410-169x300.jpg.

Reperation af stikledning i Bredgade

22.10.2017
Onsdag 21/10 lukker vi for vandet i Bytoftevej og Bredgade fra nr.1 til nr. 21 pga. af reparation af stikledning til Bredgade 6 og 8. Alle implicerede husnumre har fået besked. Vi bestræber os på at udføre reparationen hurtigst muligt , men kan desværre ikke sige noget om tidspunktet.
Det Sparkær Smede & VVS A/S og Entreprenør Thomas Nørgaard ApS. der udfører arbejdet. Arbejdet forløb efter planen , det viste sig dog at hovedledningen i Bredgade ud for nr. 7 ikke lagde i fortovet, men ca 40 cm. ude i vejbanen. Da der var gravet op blev stophanen til nr. 7 fornyet, ligesom der blev etableret stophane til nr. 6 og 8 i fortov.

Nye Vandmålere

05.10.2014
Nedenstående udskiftning gik helt efter planen, og blev afsluttet 1. oktober.
I løbet af juli , august og september , skal alle vandmålere udskiftes hos vore forbrugere.
Det sker helt planmæssigt i.h.t. lovgivningen , der foreskriver at der senest hvert 6. år udtages en del målere, hvorefter de kontrolleres på et autoriseret målelaboratorium. Overholder et parti vandmålere ikke kravene, skal hele partiet udskiftes inden for 1 år.
Det bliver Sparkær Smede & VVS , der forestår udskiftningen , og firmaet vil kontakte den enkelte forbruger for yderligere aftale i.f.b. med udskiftningen.  Udskiftningen forventes afsluttet 30/9-2014.

Nyheder

Name: DSCI0266-e1459240724533-300x137.jpg.
Find vej til vandværket:

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Mønsted Vandværk
Svalevej 14, 8800 Viborg
monstedvand@hotmail.com
Tlf. 27 53 54 07
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net