Vedtægter

 1. § – Navn og hjemsted
 2. § – Formål
 3. § – Medlemmer
 4. § – Medlemmernes rettigheder
 5. § – Medlemmernes forpligtelser og hæftelser
 6. § – Udtræden af selskabet
 7. § – Levering til ikke-medlemmer (købere)
 8. § – Generalforsamling
 9. § – Stemmeret og afstemninger
 10. § – Bestyrelsen
 11. § – Tegningsret
 12. § – Regnskab
 13. § – Opløsning
 14. § – Ikrafttræden

§ 1 – Navn og hjemsted

Selskabet, der er stiftet 1952 er et andelsselskab, hvis navn er Mønsted Vandværk.
Selskabet har hjemsted i Fjends kommune.

§ 2 – Formål

2.1 – Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække rimelige henlæggelser til fornyelse og nødvendige udvidelser.
2.2 – Endvidere at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3 – Medlemmer

3.1 – Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet kan, hvor det er teknisk muligt at forsyne ejendommen, optages som medlem.
3.2 – For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, medmindre andet er tinglyst på ejendommen.
3.3 – Skødehaver kan være enten en enkelt person eller juridisk person. Når en ejendom ikke ejes af en enkelt person men af flere i forening, er ejeren altid en juridisk person. Juridiske personer har stemmeret på lige fod med øvrige medlemmer, og kan selv bestemme, hvem de vil lade sig repræsentere af på generalforsamlingen, og repræsentanten er også valgbar.

§ 4 – Medlemmernes rettigheder

4.1 – Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Fjends Kommune fastsatte regulativ.
4.2 – Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5 – Medlemmernes forpligtelser og hæftelser

5.1 – For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk.
Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets indskud.
Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav gøres gældende ved domstolene.
5.2 – Ethvert medlem skal ved indtræden i selskabet underskrive en erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad (herunder betaling af anlægsbidrag) samt af nærværende vedtægter.
Ethvert medlem er ansvarlig for sine lejere.
5.3 – Vandafgiften opkræves halvårligt. Såfremt et medlem står i restance med to opkrævninger, kan restancen overgives til incasso.
5.4 – Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser overfor selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser overfor selskabet.
Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.
5.5 – Selskabet kan overfor nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

§ 6 – Udtræden af selskabet

6.1 – Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
6.2 – Intet medlem kan af egen drift udtræde af selskabet uden samtidig at betale sin andel af en eventuel gæld.
6.3 – Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen ved forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet. Ved udtræden kan ikke udbetales andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 – Levering til ikke-medlemmer (købere)

Institutioner – som iflg. deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som iflg. særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

§ 8 – Generalforsamling

8.1 – Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst tre ugers varsel på den måde, bestyrelsen finder mest formålstjenlig.
8.2 – Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsens formand senest to uger før generalforsamlingen.
8.3 – På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
– Valg af dirigent
– Bestyrelsens beretning
– Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
– Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
– Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
– Valg af revisorer og suppleanter
– Behandling af indkomne forslag
– Eventuelt
8.4 – Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 % af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsens formand, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
8.5 – I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes indenfor to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
8.6 – De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

§ 9 – Stemmeret og afstemninger

9.1 – Hvert medlem har én stemme.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog ud over egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.
9.2 – Købere i forhold til §7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret men ingen stemmeret.
9.3 – Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindste 2/3 af disse stemmer for.
Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden to måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 10 – Bestyrelsen

10.1 – Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer med bopæl i forsyningsområdet.
Valg gælder for 2 år ad gangen. Der afgår skiftevis 2 og 3 hvert år.
10.2 – Herudover vælges hvert år 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende periode.
10.3 – Intet medlem, bosat i forsyningsområdet, kan undslå sig for at modtage valg for en toårig periode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
10.4 – Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
10.5 – Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
10.6 – Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.
10.7 – Dersom et medlem føler sig forurettet af en af bestyrelsen truffet afgørelse, kan medlemmet forlange afgørelsen behandlet på den næste ordinære generalforsamling. I øvrigt henvises til fællesregulativet for fælles vandværker i Fjends Kommune.

§ 11 – Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 12 – Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer.
Regnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§ 13 – Opløsning

13.1 – Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i §9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
13.2 – Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

§ 14 – Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen i 1991 og sidst ændret på ekstraordinær generalforsamling den 19. marts 2001.

De træder i kraft den 1. april 2001.